Bwrdd Monitro Annibynnol CEM Berwyn yn rhyddhau ei ail adroddiad blynyddol

Adroddodd monitoriaid annibynnol yn CEM Berwyn heddiw bod y gwaith yn mynd rhagddo o hyd yn y sefydliad ar ôl iddo agor yn 2017.

Mae Bwrdd Monitro Annibynnol y carchar – sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a benodir gan Weinidogion i sicrhau bod carcharorion yn cael eu trin yn mewn ffordd drugarog – yn cynnig trosolwg annibynnol o waith y carchar yn 2018/19. 

Mae’r bwrdd yn gwneud sylwadau yn ei adroddiad am ystod eang o faterion, gan amlygu’r canlynol yn arbennig:

•           Y sialensiau sy’n codi wrth gyflwyno carcharorion i fanteision hunanddibyniaeth ac ymroi, wrth iddynt weithio tuag at adsefydlu a byw bywyd y tu allan i gatiau’r carchar.

•           Swm aruthrol y gwaith a wnaethpwyd i sefydlu a datblygu ymyriadau a gwasanaethau cymorth, ar draws y llwybrau carchar a grwpiau anghenion blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys perthnasoedd gyda phartneriaid mewnol ac allanol, a sefydliadau o’r trydydd sector.

Fodd bynnag, mae’n mynegi pryderon hefyd ynghylch:

•           Lefel y cyffuriau anghyfreithlon sy’n bresennol yn y sefydliad;  mae wedi gofyn i’r Gwasanaeth Carchardai weithredu mesurau cryfach er mwyn rhoi sylw i’r sefyllfa annerbyniol hon

•           Cyfran fawr y carcharorion sy’n rhannu ystafelloedd, hyd yn oed pan fo ganddynt anghenion cymhleth neu gyflyrau meddygol, neu y maent mewn perygl o wneud niwed i’w hunain neu i eraill – mae’r penderfyniad a wnaethpwyd i ddynodi 70% o ystafelloedd y carchar yn rhai dwbl a 30% yn rhai sengl, yn peri sialensiau sylweddol i’r carcharorion a’r staff

•           Y problemau a achoswyd gan systemau gwresogi annibynadwy, a oedd wedi gadael y carcharorion heb wres na dŵr poeth ar ddau achlysur yn ystod y flwyddyn.

Dywedodd Cadeirydd y Bwrdd, Eileen Darbyshire:

“Er gwaethaf yr holl waith da a llwyddiannus sy’n cael ei wneud yn ddyddiol, ceir sialensiau sy’n parhau wrth geisio sicrhau a chynnal y cydbwysedd cywir rhwng adsefydlu a diogelwch, gwobrau a chosbau, rhyddid a rheolaeth, a byddai’r Bwrdd yn asesu bod y ‘gwaith yn mynd rhagddo’ yn y meysydd hyn.

“Mae’r diffyg lleoedd gwaith a addawyd a chwblhau’r gweithdai wedi bod yn destun pryder parhaus i’r Bwrdd, ac nid yw wedi cael ei ddatrys yn llawn o hyd.”